วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 นายชูรินทร์ ขวัญทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าว และมีผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เข้าร่วมงานแถลงข่าว ซึ่งปัจจุบันโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ 0-6 ปี ได้มีการขยายฐานรายได้จากเดิม 36,000 บาท ขยายเป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

⚠️ สำนักงานเทศบาล หรือ อบต
⚠️ สำนักงานเขต ในกรุงเทพมหานคร
⚠️ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ในเมืองพัทยา
⚠️ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด (พมจ.) ที่ลงทะเบียนไว้

✅เงินส่วนนี้เป็นคนละส่วนกับเงินประกันสังคมนะครับ

ติดต่อสอบถาม ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน
☎️ โทร. 02 651 6534
☎️ โทร. 02 255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147

✅ ทุกส่วนโปรดติดต่อตามวันเวลาราชการนะครับ

✅ระยะเวลาการดำเนินงาน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ลงทะเบียน
แต่ละพื้นที่ และขึ้นอยู่กับพื้นที่ความห่างไกล

ที่มา : facebook กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.