3 เคล็ดลับง่ายๆ ห่างไกล “ออฟฟิศซินโดรม”

เรียกได้ว่าประเทศไทยมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ประมาณ 30.8 ล้านคน เป็นกลุ่มวัยทำงาน (อายุ 15 ขึ้นไป) ที่ใช้คอมพิวเตอร์ จำนวนถึง 28.1 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 91.3 ซึ่งปัญหาสุขภาพอันเนื่องจากการทำงานในออฟฟิศมีแนวโน้มสูงขึ้น การนั่งดูจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ไม่เปลี่ยนอิริยาบถ อาจส่งผลให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรมได้

ปัจจัยเสี่ยงของ ออฟฟิศซินโดรม

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรมของคนทำงาน ได้แก่ ท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การจัดพื้นที่ทำงานเกินระยะเอื้อมของมือ หรือการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน หรือทำงานท่าเดิมเป็นเวลานาน เป็นต้น

เคล็ดลับป้องกัน ออฟฟิศซินโดรม

การปรับสมดุลของคนทำงานออฟฟิศ มีความจำเป็นอย่างมากในการลดความเสี่ยงออฟฟิศซินโดรม เพื่อลดอาการปวดเมื่อยและลดโรคออฟฟิศซินโดรม วิธีการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม ขอให้ยึดหลัก “3 ป.” คือ

 1. ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม

  – ปรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตา

  – วางคีย์บอร์ดให้อยู่ในระดับข้อศอกทำมุม 90 องศา

  – นั่งหลังตรงให้หลังชิดกับพนักพิง

  – วางเท้าลงบนพื้นให้ขาทำมุม 90 องศา

  – วางข้อมือให้ตรง ไม่บิดหรืองอข้อมือ

 2. เปลี่ยนพฤติกรรมและท่าทางการทำงาน

  การปรับท่าทางขณะพัก ขอให้ยึดหลัก “10-20-60” ทุก 10 นาทีให้พักสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ไปเดินเล่นและเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ 20 นาที เมื่อครบชั่วโมง (60 นาที) ให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อและแขน โดยการบริหารต้นคอ สะบัก ไหล่ แขนมือ เอวหลัง และขา

  ปรับอิริยาบถเสมอๆ เพื่อลดการปวดเมื่อยและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม

 3. ออกกำลังกายเป็นประจำ